כתובת: דיזנגוף 50, דיזנגוף סנטר ת"א | טלפון: 03-6211900 | פקס: 03-6211901 | ron@yuvalchi.co.il
חיפוש תכנים
צור קשר

הנחיות המחלקה לספורט

מבוא 

בדפים אלה רוכזו המלצות המחלקה לספורט, שנועדו לסייע לצוות ההנהלה במוסדות חינוך בניהול עצמי להפעיל מערכת ספורטיבית ביעילות ובמסגרת החוק.

ראוי לציין כי אין בעיקרי דברים אלה לשנות / להחליף או לגרוע מניסוחם המקורי בנהלים, הנחיות עירוניות קודמות וחוקי מנכ"ל משה"ח.

צוות המחלקה לספורט יעמוד לשירותכם בכל בקשה של סיוע מקצועי. 

פרק זה כולל את הנושאים הבאים: 

1.      דגשים וקווים מנחים לפעילות ספורט במערכת העירונית.

2.      הכוונה למדריך / למאמן בחוגים ופעילויות העשרה בספורט. 

3.      המלצה לבדיקות רפואיות למשתתפים בחוגי הספורט וההעשרה. 

4.      העמדת מתקני ספורט לשימוש ותפעול – לגורמי חוץ. 

 

1. דגשים וקווים מנחים לפעילות ספורט במערכת העירונית

הסעיפים שלהלן מתייחסים לפעילות ההעשרה בספורט המתקיימת בבתי-הספר.

1.      המחלקה  לספורט מהווה כתובת מקצועית למתן ייעוץ, והכוונה בקידום הספורט בקרב הקהילה באמצעות ביה"ס.

2.      במערכת הספורט העירונית יורשו לעבוד מדריכים ומאמנים מוסמכים בלבד (כפוף לחוק הספורט).

3.      באחריות מנהל המוסד לוודא המצאות תכנית עבודה שנתית מאושרת, רשימת בעלי תפקידים בספורט (מדריכים, מאמנים, מורים ובעלי תפקידים נוספים ככל שנדרש) ואישורי הסמכה רלוונטיים במקום מרכזי ונגיש (גם לגבי תחלופת מדריכים).

4.      הפעילות הגופנית תותאם לדרישות הכלליות ולצרכים הספציפיים של הלקוחות. המלצת המחלקה לספורט לגילאי מינימום לפעילויות השונות בנספח 1.

5.      היקף  שעות פעילות ספורט מומלצת במסגרת הפעילות (עממית / תחרותית) ומספר המשתתפים יותאם לגיל המשתתפים .

6.      יש להתאים את הפעילות הגופנית המוצעת לצרכים הספציפיים של קהילת התושבים באזור בית-הספר על פי :

         ענפי  ספורט פופולאריים ומוכרים.

         תשתית (פיזית ואנושית) קיימת באזור.

         ראייה כלל עירונית בהתחשב בפעילות הספורטיבית במרכזים הקהילתיים ומרכזי הספורט העירוניים באזור, כולל אפשרות מתן השירותים הספורטיביים על ידי המרכז הקהילתי/ספורט/קאנטרי העירוני הסמוך.

         מסורת ורקע אתני (עולים חדשים, ריכוז של בני מיעוטים וכו').

7.      התקשרויות בין גופים עירוניים כלשהם לבין מוסדות ציבוריים או פרטיים נותני שירותי ספורט ייעשו על בסיס מסגרת של שיתוף פעולה מסוכמים מראש ( ראה נספח 2 מצ"ב).

8.      מוסדות ציבוריים / פרטיים באזור בית-הספר המעוניינים בשיתוף פעולה חייבים להציג מטרות ברורות ושקיפות תכניות פעולה, כתנאי מקדים להתקשרות עם גורם עירוני.

9.      מתקני הספורט יעמדו לרשות בית-הספר משעות הבוקר ועד שעות הצהרים לפעילות שיעורי חינוך גופני וספורט, בשעות אחר הצהרים והערב לפעילות קהילתית ובשעות הערב לאגודות ספורט שכונתיות ועירוניות (ראה פרק מתן שימוש במתקנים).

10.   השימוש במתקני הספורט העירוניים לגופים ציבוריים (עמותות ואגודות ספורט) ייעשה בהתאם לייעודם.

11.  מרכזי  החינוך הקהילה והספורט העירוניים יעודדו העמדת מתקני ספורט לפעילות חופשית של תושבי הקהילה והאזור לצורך פעילות קבוצתית ויחידנית. התשלום בגין פעילות זו והיה ע"פ לוח התעריפים העירוני העדכני.

 

2. תחומי אחריות של בית-הספר 

 

אחזקת מתקני ספורט:

הנהלת בית-הספר תמנה אחראי על אחזקת מתקנים וציוד הספורט בבית-הספר, אשר תפקידיו יהיו כדלקמן:

1.      לאכוף נוהל מקומי של טיפול, אחזקת מתקנים וציוד ספורט ולהעבירו לידיעת כל הגורמים המעורבים בפעילות ספורט (בתוך ומחוץ למסגרת הלימודים).

2.      לבדוק אחת ל- 3 חודשים באופן  יסודי את כל מתקני הספורט בבתי-הספר ולבצע מעקב ורישום מסודר.

3.      לוודא אחת ל- 3 חודשים ריענון הנחיות בטיחות בפעילות ספורט לכל הגורמים הרלוונטיים.

4.      לתלות במקום בולט (אולם ספורט, חדר פעילות, חדר כושר) הנחיות למשתמש.

 

הערות:

·        יש לערוך ביקורת בטיחותית ע"י גורם מוסמך למתקני הספורט אחת לשנה, עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משה"ח  5.1-46 ו- 5.1-52

·        הטיפול בכל ציוד ומתקני הספורט בביה"ס יבוצע ע"י גורם מקצועי שהוכשר לכך.

·        בכל מקרה של קיבוע מתקנים לקיר, לרצפה או לתקרה יש לדרוש מהמתקין/קבלן אישור מהנדס קונסטרוקציה ואישורי מכון בדיקה מורשה, מומלץ להעסיק את החברות / קבלנים שזכו במכרז העירוני (העונים על קריטריון זה).

הזמנה ורכישה של ציוד ומתקני ספורט:

1.      הזמנה ורכישה של ציוד ספורט תתבצע על ידי בית-הספר על פי נהלי רכש של התאגיד. מומלץ להתבסס על המכרזים העירוניים המקצועיים.

2.      מומלץ להיוועץ טרם הרכישה בגורמי המחלקה העירונית לספורט בכל הקשור לסוג הרכישה, מהותה ותכולתה, מפרטים טכניים.

3.      בכל הקשור לפיתוח ותשתיות (מגרשי ספורט, אולמות, ציוד מיוחד וכדומה) יש להעביר את הבקשה אל הנהלת אגף החינוך ואל המחלקה לספורט, לאישור הפרוגרמה של המוסד.

קבלה וטיפול בהצעות מחיר

הערה: גובה סכומי הרכישה או ביצוע העבודה,  ואופן הטיפול בהם עשוי להשתנות בכפוף להודעות מינהל הכספים. 

סכום הרכישה או ביצוע העבודה בש"ח (לא כולל מע"מ) 

(*עדכון 5/14) 

אופן הטיפול 

1,500-0 

פטור מהשוואת מחיר 

9,400-1,501  

2 הצעות מחיר 

מומלץ לקבל 2 הצעות מחיר טלפונית או בפקס. 

 

15,900-9,401 

2 הצעות מחיר רשמיות 

 

 

 

47,000-15,901

3 הצעות מחיר רשמיות 

 

  

 

נוהל קבלה וטיפול בהצעות מחירים מעל – 9,401 ₪: 

א.בית-הספר יכין בכתב מפרט טכני כולל כתב כמויות וישלח לאישור המחלקה. 

ב. מנהל בית-הספר יפנה בכתב למספר קבלנים כמתחייב מסכום הרכישה, העבודה או קבלת השירותים, יזמין אותם לבוא לבית-הספר ולקבל את חומר ההשתתפות בהצעת המחירים יש לבדוק מול המחלקה האם נדרש כנס משתתפים בהשתתפות נציג המחלקה לספורט. הפנייה תכלול את הדרישות, התנאים, לוח הזמנים ומועד אחרון להגשת ההצעה.  

ג. בכל הצעת  מחיר יש לציין שבית-הספר אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה או הצעה כל שהיא. 

ד. הצעות המחיר יוגשו בכתב בלבד, על גבי הטפסים המיועדים, במעטפה סגורה, בצרוף כתב הכמויות והמפרט הטכני. 

ה. אין ליידע מציע אחד בפרטים לגבי גובה הצעות המחירים של מציעים אחרים.  

ו.  בתאריך שיקבע תפתחנה הצעות המחיר בנוכחות מנהל/ת בית-הספר, המזכירה והמנהלן (למעט הצעות לרכש מעל 47,001 ₪ ראה בהמשך). 

ז. בית-הספר רשאי לנהל מו"מ עם כל מציע בקשר לכל סעיף בהצעתו, כולל המחיר.  

         ----> 

 

 

בתום הדיון והמו"מ תתקבל החלטה על בחירת הספק. זו תתבסס בדרך כלל על ההצעה הזולה ביותר שהוגשה (ועל בסיס התאמה למפרט הטכני ולאומדן המחיר שהוכן בבית-הספר). 

ח. אם תתקבל החלטה לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר היא תנומק בכתב (אין חובה לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא). 

ט.הצעות המחיר + נימוקים לבחירת הספקים יוצמדו לפרוטוקול הדיון ויתויקו בבית-הספר. 

י. את העתקי הפרוטוקולים יש להעביר לידיעת המחלקה לספורט. 

יא. בית-הספר ימסור לכל מציע שהגיש הצעה הודעה על ההחלטה. 

במקרה של הזמנת עבודה, רשאי בית הספר לפעול עצמאית.  

במקרה של התקשרות חוזית, החוזה ייחתם על ידי "יובל חינוך" בע"מ (כזכור, בית הספר אינו רשאי לחתום על חוזה, שכן אינו ישות משפטית).  

47,001 - 142,600

3 הצעות מחיר רשמיות 

 

142,601- 348,400

4 הצעות מחיר רשמיות

 

348,401- 696,700

6 הצעות מחיר רשמיות

על ביה"ס לפעול בהתאם להוראות פרק "הנחיות המחלקות המקצועיות". 

הפנייה לספקים/לקבלנים לקבלת הצעות מחיר תהא בכתב בנוסח נספח א'1 לפרק הצטיידות ואספקה, בשינויים המחוייבים. 

פתיחת ההצעות ובחירת הספק הזוכה יעשו במשרדי "יובל חינוך" בע"מ, בפני ועדה שתהא מורכבת ממנכ"ל יובל חינוך, מנהלת תפעול, אחראי ניהול עצמי, יועמ"ש ונציג המחלקה לספורט. 

במועד הפתיחה ירשם פרוטוקול ויתויק ביובל חינוך. עותק מהפרוטוקול יועבר למחלקה ולביה"ס. 

  

הצעות המחיר יוגשו בכתב בלבד על גבי הטופס המיועד, בצירוף כתב הכמויות, המפרט הטכני, החוזה (נספחים א2 או א3 לפרק "הצטיידות ואספקה") בשינויים המחוייבים, אישור קיום ביטוחים (נספח לחוזה), הערבות הבנקאית (נספח א4 לפרק "הצטיידות ואספקה") ושטר החוב ככל שיידרש (נספח 4 לפרק "בינוי ואחזקה"), כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים, במעטפה סגורה לתיבת ההצעות במשרדי יובל חינוך.     

החתימה על החוזה תיערך במשרדי יובל חינוך. כזכור בית הספר לא רשאי לחתום על חוזה! 

 

696,701 ומעלה 

 

מכרז פומבי עפ"י תקנות העירייה (מכרזים).

 

3.  תחומי אחריות של המחלקה לספורט (לאחר אישור התוכניות והתקציב במינהל החינוך, התרבות והספורט) 

 

 1.      יעוץ לתוכניות פיתוח ותשתית של מתקני הספורט (פרוגרמות למתקני הספורט).

2.      יעוץ לאפיון מתקני ספורט לרכישה.

3.      ייעוץ לפיתוח  תשתיות ומתקנים (בהתאם לתוכניות פיתוח מאושרות לשנת התקציב).

4.      המלצה מקצועית לוועדת המתקנים.

 

4.  עקרונות ודגשים מקצועיים למדריך / למאמן בחוגים ופעילויות העשרה בספורט 

1.      המדריך / המאמן יכין תכנית עבודה שנתית לקבוצות אותן הוא מאמן / מדריך. התוכנית תוגש להנהלת בית-הספר בפורמט אחיד, בהתייחסות לפרקים הבאים:

·         מטרות

·         יעדים

·         משימות (כולל לו"ז)

·         תוצאות צפויות

2.      על המדריך / המאמן להקפיד על רישום נוכחות המשתתפים ביומן נוכחות מסודר, כולל כתובות החניכים.

3.      במקרה של היעדרות של חניך מהשיעורים, על המדריך לבדוק את סיבת ההיעדרות.

4.      חובה  על המדריך / המאמן לדווח למנהל המוסד ולרכז הספורט  על כל בעיית  משמעת שנתגלתה במהלך השיעור / האימון.

5.      חובת המדריך להופיע בתלבושת ספורט הולמת ומסודרת, וכן לשמור על כללי   האסתטיקה וההגיינה המקובלים.

6.      אסור  בתכלית האיסור "להרים יד" על חניך. יש להימנע ממגע גופני עם החניכים. כמו כן אין לקלל, להעליב, לזלזל, לשים ללעג ולקלס ו/או לצעוק על חניך כלל.

7.      מומלץ כי מדריך / מאמן המעוניין לקדם את חניכיו ברמה המקצועית (אימונים אישיים, תחרויות פנימיות וחיצוניות), יכוונו למסגרת הספורטיבית הרלוונטית בעיר.

8.      העברת רישום שמי לתחרויות רשמיות ואליפויות שונות (עירוניות, טורנירים, אליפויות פתוחות, תחרויות הזמנה, מפגשים וכיו"ב), תתבצע בחתימה ובאישור מנהל המוסד. מומלץ ליידע את הממונים המקצועיים במחלקה לספורט.

9.      פתיחת קבוצה ייצוגית – הישגית בבית-הספר באחריות מנהל המוסד בלבד, ובאישור מקצועי של המחלקה לספורט. לא יתבצע שיתוף פעולה בין בית-הספר לאגודת ספורט באופן עצמאי, ללא בקשה מסודרת, שתוגש למחלקה לספורט ותאושר.

10.  מדריך / מאמן לא יעסוק בגביית כספים (גבייה, קופה קטנה, כיבוד וכיו"ב).

11.  מדריך / מאמן  לא יעסוק במכירה במקום העבודה של פריטים כגון חליפות ג'ודו, חולצות, ביגוד הנעלה וכיו"ב.

12.  המדריך  אינו רשאי להעביר חניכים ממקום פעילות אחד למשנהו בתוך העיר ו/או מחוצה לה, ללא תיאום ואישור הממונים עליו, בכלל זה רישום חניכים באגודת ספורט / מרכז ספורט ו/או הפנייתם מחוץ לתל-אביב ו/או בעיר.

13.  בחדר /מכון כושר הגיל המינימלי הוא 14 עם אישור רפואי רלוונטי (לבתיה"ס עפ"י חוזר מנכ"ל משה"ח מכיתה ז').

14.  מומלץ שכל מדריך יוודא כי כל החניכים הרשומים ביומן הנוכחות, שילמו לפעילות ולכולם יש הצהרות בריאות (הצהרת הורה - לילד עד גיל 18 והצהרת משתתף – לחניכים מעל גיל 18).  הצהרות אלו יצורפו ליומן הנוכחות.

15.   מומלץ שהמדריך יגיע כ- 10 דקות לפני השיעור / האימון ובכל מקרה בזמן.

16.  אסור למדריך / למאמן לעזוב את החניכים ואת מקום הפעולה, במהלך הפעילות ועד תומה ועד שאחרון החניכים עזב).

17.  בזמן הפעילות, אין להשתמש בטלפון, בטלפון סלולרי.

18.  אין  להכניס מזון לשיעורים ולאימונים.

19.  יש להקפיד על סדר וניקיון במקום הפעילות.

20.  אין  להסיע חניכים בכלי רכב פרטיים. לשם כך, יש לפנות לממונים, אשר ידאגו להסעה מאורגנת.

21.  אין להשתמש בציוד הספורט במוסד לצרכים פרטיים.     

22.  על המדריך להודיע בזמן סביר על איחורו ו/או על אי הגעתו לשיעור / לאימון.

23.  במקרה של היעדרות ממושכת של המדריך / המאמן (מחלה, מילואים, אבל וכיו"ב), יש לדאוג למחליף / ממלא מקום מוסמך.

24.  מדריך / מאמן המעוניין להפסיק עבודתו במוסד, יודיע על כך לפחות שבועיים מראש, או לפי כללי העסקתו המיוחדים

25.  על  המדריך לוודא תמיד לפני תחילת כל אימון / שיעור על תקינות המתקנים / המגרשים ועל בטיחותם. במקרים חריגים, יש לדווח מיד למנהל המוסד / רכז הספורט במקום .

26.  יש להימנע מהכנסת גורמים שאינם קשורים לפעילות בזמן השיעור /האימון.

27.  בכל מקרה של גרימת נזק (ציוד, מתקן) במהלך הפעילות, יש לדווח, באופן מידי, להנהלת המוסד.

28.  יש לתת דגש על בטיחותם וביטחונם של החניכים במהלך הפעילות, כולל במקרים של יציאות ונסיעות למפגשים / תחרויות, מחוץ לכותלי המוסד.

29.  שעת עבודה נחשבת לזמן פעילות של 45 דקות, מסגרת השיעור תקבע על פי סוג הענף, קבוצת הגיל וסוג האימון.

30.  במקרים של  פציעה ו/או תאונה, יש לדווח מיד להנהלת המוסד ולמלא דוח תאונה מפורט, וזאת לאחר הגשת הטיפול הראשוני המתאים.

31.  מספר המשתתפים בפעילות ינוע בין 15-12 איש. מספר זה עשוי להשתנות על פי התנאים הפיזיים (מתקן) וסוג הענף הרלוונטי.

32.  מספר השעות לקבוצה כדלקמן:

פעילות קבוצה ייצוגית חוגים                                        פעילויות העשרה בספורט

ילדים                עד 6 ש"ש                                           ילדים       עד 2 ש"ש

נערים               עד 7 ש"ש                                           נוער         עד 3 ש"ש

נוער                  עד 9 ש"ש                                         בוגרים       עד 3 ש"ש

                                                                              קשישים      עד 2 ש"ש

5.  נוהל בדיקות רפואיות למשתתפים בחוגי הספורט וההעשרה 

חוזר מנכ"ל סב/6 (א), י"ט בשבט התשס"ב, 1 בפברואר 2002 מעגן את  נוהל הבדיקות הרפואיות לתלמידים במערכת החינוך העירונית.

להלן הנוהל כלשונו הלקוח מחוזר מנכ"ל:

כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית-הספר חייב להמציא לבית-הספר אישור רפואי המאשר את כשירותו מבחינה רפואית להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של בתי-ספר. התלמיד חייב להמציא את האישור לפני שהחל את השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל (חט"ב או חט"ע) – אישור אחד לכל חטיבת גיל.

התלמיד ישוחרר מחובה זו אם עבר בדיקה רפואית לפי חוק הספורט ונמצא כשיר.

 

מקורות מידע חובה לקיום הפעילות – חוק הספורט התשמ"ח 1988 עדכני

חוזר מנכ"ל משה"ח  5.1-46 – הבטחת הבטיחות

חוזר מנכ"ל משה"ח 5.1-51 – ניהול שגרת הבטיחות

חוזר מנכ"ל משה"ח 5.1-52 – סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך

חוזר מנכ"ל משה"ח סב' / 6 – בדיקות רפואיות

6.  העמדת מתקני הספורט בבית הספר לשימוש ולהפעלה לגורמי חוץ

ניתן להעמיד מתקני ספורט בית-ספרים מעבר לשעות הלימודים לרשות גורמי חוץ בהתאם לעדיפויות ולעקרונות הבאים:

1.      כל גוף / ארגון המבקש להשתמש במתקן ספורט עירוני (לאחר קיום מו"מ עם בית-הספר והמלצתו), חייב לקבל אישור לשימוש על ידי ועדת המתקנים העירונית.

2.      הגוף אשר ייבחר להפעיל את המתקן יעמוד במספר תנאים:          

·      ניסיון מוכח בהפעלת פעילויות ספורט בענפים מוכרים.

·     הסמכת מדריכים בהתאם לחוק הספורט.

·     הגוף/ ארגון / אגודה ייצרף טופס פרטים ונתונים לגבי השימוש כשהוא
 ממולא וחתום כנדרש. טופס זה יובא להמלצה ואישור עקרוני במחלקה לספורט.

3.      כל גוף אשר יומלץ לשימוש חייב לקבל את אישור ועדת המתקנים, באמצעות מילוי טופס בקשה לשימוש מתקנים (טופס זה מופיע כנספח בפרק הדן בשימוש במתקנים).

4.      הגוף /הארגון אשר להם יאושר השימוש במיתקנים ישלם את התעריף עפ"י טבלת המחירים כפי שאושרה ע"י ועדת התעריפים העירונית והמועצה האחרונים הידועים.

5.      חוזה / הסכם לשימוש במיתקנים ייחתם בין תאגיד "יובל חינוך" בע"מ למשתמש לשנת הפעילות.

6.      עדיפות לשימוש במתקני הספורט תינתן לאגודות ספורט תל אביביות בעיקר בשעות הערב.

7.      במתן שירותי תפעול ספורט מעבר לשעות הלמודים מומלץ לקבל גם הצעה ממרכז קהילתי הסמוך לבית-הספר אשר לו ניסיון, ידע ויכולות להפעיל שירותי ספורט.

8.      בית-הספר ידווח על פעולות הספורט במוסדו אחת לחודשיים למחלקות העירוניות.

9.      בתי הספר  יאפשרו חשיפה לפעילות אגודות ספורט תל-אביביות בענפי הספורט השונים וזאת לאחר אישור מינהל החינוך, התרבות והספורט לגבי כל אגודה. החשיפה תיעשה על ידי פעילות שיווקית והדגמה / התנסות של האגודות בבית-הספר ובתאום עם הנהלת בית-הספר .

7. מפרטים טכניים – מתקני ספורט 

מפרטים טכניים של מתקני ספורט יסופקו לבתיה"ס ע"י אגף משאבי חינוך/אגף מבני ציבור ו/או המח' לספורט עפ"י בקשת ביה"ס.

נספחים

נספח 2

עבור לתוכן העמוד