כתובת: דיזנגוף 50, דיזנגוף סנטר ת"א | טלפון: 03-6211900 | פקס: 03-6211901 | ron@yuvalchi.co.il
חיפוש תכנים
צור קשר

משאבי אנוש

מבוא 

תאגיד "יובל חינוך" בע"מ מפעיל פרויקטים עבור העירייה ובתי הספר בתל-אביב-יפו. בפרויקטים בהם נדרשת העסקת מורים ומדריכים, התאגיד יגייס את כוח האדם הנדרש על פי צרכי הפרויקט ומפעיליו. 

הניהול העצמי מאפשר לבית-הספר לבחור את הצוות הנוסף שיועסק בו לצורך תגבור לימודי והעשרה. שכרם של עובדים אלה ישולם מתקציב הניהול העצמי של בית-הספר ומתקציב פרויקט תגבור לימודי שהוקצה על ידי העירייה או כל גורם אחר. 

פרק זה יסקור את הנושאים הבאים: 

א.      תהליך קליטת עובד בתאגיד "יובל חינוך" בע"מ. 

ב.      טיפול שוטף בעובד "יובל חינוך" בע"מ. 

ג.       תשלום נסיעות לעובד "יובל חינוך" בע"מ. 

ד.      הפסקת עבודה של עובד "יובל חינוך" בע"מ. 

ה.      הגשת תמחיר – דוח הוצאות על ידי "יובל חינוך" בע"מ. 

ו.        נוהל רכישות מחברות (ספקים) המפעילות תוכניות העשרה. 

ז.       רשימת נספחים 

תהליך קליטת עובד בתאגיד "יובל חינוך" בע"מ 

 

1.         קיימים סוגי העסקה שונים במסגרת הניהול העצמי: 

·         העסקה על בסיס חודשי: העובד מקבל שכר חודשי על פי הדירוג אליו הוא שייך, כולל הנלוות השונות. 

·         העסקה על בסיס גלובלי: העובד מקבל שכר חודשי קבוע, לפי תעריף שנקבע בתחילת השנה על ידי מנהל בית-הספר / מנהל הפרויקט. 

·         העסקה על בסיס שעתי: העובד מקבל שכר על פי תעריף שנקבע לשעת עבודה במכפלת שעות העבודה בפועל. 

·         העסקה על בסיס חד פעמי: העובד מקבל שר על פי תעריף שנקבע לשעת עבודה במכפלת שעות העבודה בפועל. להבדיל מעובד על בסיס שעתי, היקף עבודתו של עובד זה הוא מספר שעות מוגבל לתקופת זמן קצובה מראש, אשר אינה עולה על 3 חודשים, ואין רצף עבודה מתמשך לאחר מכן. עובד "יובל חינוך" בע"מ אשר ביצע פעילות חד פעמית בנוסף לעבודתו הרגילה, תיחשב עבודתו הנוספת כחד פעמית, כפי שיפורט בסעיף 8 בפרק זה. 

·         העסקה על בסיס חשבונית: לעובד על בסיס חשבונית יש להוסיף 17% מע"מ וביטוח לאומי – חלקו של המעסיק. משכר הברוטו שנקבע לעובד יקוזז חלקו בביטוח לאומי. הנ"ל תקף גם במידה והעובד לא מציג חשבונית. העסקה על בסיס חשבונית אינה מומלצת אלא במקרים חריגים. 

בית-הספר שבחר בעובד חדש לצורך תגבור לימודי והעשרה ימלא עבור אותו עובד טופס שיבוץ, . בית-הספר ימלא את טופס השיבוץ בקפידה, על פי ההנחיות הרצופות.

גובה השכר, כפי שמצוין בטופס השיבוץ ייקבע על ידי בית-הספר, כאשר השכר המירבי האפשרי מצוין בטבלת השכר.

כל חריגה מעבר לכך מחייבת אישור ועדת חריגים. יש להפנות בקשה לשכר חריג ל"יובל חינוך" בע"מ, לנמק את סיבת החריגה, ולהציג את המקור הכספי.  ועדת החריגים תכלול בנוסף לנציגי "יובל חינוך" בע"מ גם את מנהל הפרויקט בעירייה.

מנהל בית-הספר אחראי לעמוד במסגרת התקציבית הנתונה לו להפעלת הפרויקט ולא לחרוג ממנה. 

לפיכך, עליו לבדוק לעומק שלכל תשלום חריג יש כיסוי תקציבי. לחישוב עלויות השכר יש להוסיף על השכר ברוטו לעובד 40% לזכויות סוציאליות ומיסי המעביד, וכן הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית כפי שסוכם עם העובד. ראה עלויות שכר לעובד חודשי ולעובד שעתי מנהל בית-הספר יחתום על הטופס. 

2.      העובד יתאם טלפונית פגישה לצורך קליטה עם נציגי שכר וחשבות ב"יובל חינוך" בע"מ. טלפון לתיאום פגישה: 03-6211900. 

3.      העובד יגיע לפגישה עם נציגי שכר וחשבות ב"יובל חינוך" בע"מ מצויד בצילום + מקור של המסמכים הבאים: 

א.      טופס שיבוץ מבית-הספר. 

ב.      אישור רפואי מרופא משפחה על מצב רפואי תקין. 

ג.       אישורים ממשרד החינוך, התרבות והספורט על גמולים, דרגה וותק בהוראה לשנת הלימודים בה העובד מתחיל לעבוד. 

ד.      תעודת זהות של העובד + פרטי תעודת הזהות של בן/בת הזוג והילדים. 

ה.      תמונת פספורט.  

ו.        כאשר משכורת העובד אינה הכנסתו היחידה, עליו להמציא אישור תיאום מס. במידה ואין אישור על תיאום מס, ינוכה מס בשיעור של 50%. תיאום מס יש להמציא מידי שנה קלנדרית. 

4.      עובד על בסיס חודשי או שעתי יצטייד, בנוסף לאמור למעלה, גם במסמכים הבאים 

א.      תעודת שחרור / פטור מצה"ל. 

ב.      תעודות המעידות על השכלה וזכאות לתואר. 

ג.       עובדים שאינם מורים – אישורי העסקה ממקומות קודמים המציינים הגדרת תפקיד, אחוזי משרה ותאריכים של תקופת העבודה. 

ד.      עובדים שנקלטו מחברות עירוניות אחרות (כדוגמת עזרה וביצרון או החברה למוסדות) – תלושי שכר אחרונים ממעסיקים קודמים. 

5.      יש להקפיד להביא את כל האישורים המתאימים על מנת למנוע אי-דיוקים ועיכובים בתשלום השכר. 

6.      נציג מחלקת שכר וחשבות ב"יובל חינוך" בע"מ יפתח לעובד תיק. בתיק העובד יימצאו המסמכים בהתאם לסוג המקצוע וקביעת השכר. תיק זה יכלול גם מסמכים שהעובד יקבל וימלא במשרדי "יובל חינוך" בע"מ.           

א.      טופס פרטים אישיים 

ב.      הסכם עבודה אישי – חודשי, שעתי, גלובלי, התקשרות עם נותן שירותים

ג.       טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה

ד.      כרטיס עובד 101

ה.      טופס בקשה לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים. 

ו.        טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות. 

ז.       במידה והעובד מצהיר על מקום עבודה נוסף, יינתן לו טופס בקשה לתיאום מס, והוא יפנה למס-הכנסה לצורך קבלת תיאום מס מהם והחזרתו למשרדי "יובל חינוך" בע"מ

7.      נציג מחלקת שכר וחשבות יחתים את העובד על חוזה העבודה. חוזה זה ייחתם גם על ידי מורשי החתימה של "יובל חינוך" בע"מ. 

8.      בית-ספר רשאי להעסיק במסגרת הניהול העצמי גם עובדים על בסיס חד פעמי או עובדים באמצעות חשבונית. בית-הספר יעביר למשרדי "יובל חינוך" בע"מ את המסמכים הבאים לגבי עובדים אלה:        

א.      עובד על בסיס חד פעמי ימלא טופס לתשלום חד פעמי, טופס 101 (יש להקפיד על חתימת הטופס ומילוי סעיף ה', הכנסות נוספות) ודיווח נוכחות. כמו כן, חובה לצרף צילום תעודת זהות + ספח, וכן צילום אסמכתא של חשבון הבנק.

ב.      עובד על בסיס חשבונית ימסור טופס ניהול ספרים, טופס ניכוי מס במקור, חשבונית מס, טופס 103   

טיפול שוטף בעובד "יובל חינוך" בע"מ 

1.      אחת לחודש ישלח מנהל בית-הספר ל"יובל חינוך" בע"מ דוחות נוכחות של העובד: 

·         עבור עובד על בסיס חודשי או על בסיס גלובאלי – יישלח דוח נוכחות לעובד חודשי המציג את נתוני העובד הקשורים להיעדרויות/חופשות וכיו"ב באותו חודש. טופס דוח נוכחות בנספח 11. 

·         עבור עובד על בסיס שעתי או על בסיס חד פעמי, או אל מול חשבונית – יישלח דוח נוכחות לעובד שעתי, הכולל נתונים של שעות עבודה בפועל, שעל פיהם תחושב המשכורת. 

דוח הנוכחות של העובד השעתי יכלול את ימי עבודתו בחודש. הדוח יוגש למשרדי "יובל חינוך" בע"מ עד ל-2 לחודש העוקב. זאת על מנת ש"יובל חינוך" בע"מ תספיק לעבד את נתוני שעות עבודתו של העובד לשם העברת משכורתו בדרך כלל ב-9 בחודש העוקב. 

מנהל בית-הספר אחראי על דיוק הנתונים המופיעים בדוח הנוכחות, וחתום עליו. 

ניתן להעביר את דוחות הנוכחות גם באמצעות הפקס, למספר: 03-6211901. אין צורך להעביר פעם נוספת דוחות שעוברו בפקס. 

2.      נציגי מחלקת שכר וחשבות יעדכנו באופן שוטף את נתוני העובד הקשורים לשכרו כגון: ניצול/זיכוי חופשות, עדכון דרגה וותק, עדכון גמולים וכדומה. 

3.      נציג מחלקת שכר וחשבות יעביר ללשכת השכר של "יובל חינוך" בע"מ העתקים מהמסמכים הרלוונטיים, על מנת שזו תעבד את נתוני העובד, ותפיק על פיהם את תלוש המשכורת חודש בחודשו. 

4.      "יובל חינוך" בע"מ תעביר את המשכורות לחשבונות הבנק של העובדים, ואת יתר הכספים למוסדות השונים על פי ההסכם והחוק. 

5.      נציגי מחלקת שכר וחשבות יטפלו בהפצת התלושים בקרב העובדים. 

6.      נציגי מחלקת שכר וחשבות יעמדו לרשות העובדים לצורך מתן תשובות ובירורים במועדים הבאים: 

מענה טלפוני בכל שעות העבודה  

קבלת קהל: ימים ב' – ה' 13:30 – 15:00 

             

                                     

תשלום נסיעות לעובד "יובל חינוך" בע"מ 

 

תשלום נסיעות  משולם בהתאם לטופס קצובת נסיעה שממלא העובד בעת קליטתו (ראה פרק קודם). 

תשלום הנסיעות מתבסס על פרמטרים הקשורים לעלות הנסיעה של העובד בתחבורה ציבורית אל וממקום עבודתו, ועל מספר ימי עבודתו בחודש. 

עובדים על בסיס שעתי העובדים פחות מ-16 יום בחודש זכאים להחזר נסיעות על פי תעריף של נסיעה באוטובוס אל וממקום עבודתם, אך לא יותר מ-24.40 ש"ח ליום, כפי שנקבע בצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. 

עובדים על בסיס שעתי העובדים מעל ל-16 יום בחודש, שגרים בתל-אביב, זכאים להחזר נסיעות לפי תעריף ש 227 ש"ח בחודש (לפי גובה העלות של כרטיס "חופשי חודשי" בתל-אביב), עובדים הגרים מחוץ לתל-אביב זכאים להחזר נסיעות של 248 ש"ח בחודש (לפי גובה העלות של "חופשי חודשי"). בכל מקרה, עובדים על בסיס שעתי אינם זכאים לקבל תשלום נסיעות העולה על עלות "חופשי חודשי" ממקום מגוריהם. זאת למעט עובדים אשר מנהל בית-הספר ביקש עבורם מ"יובל חינוך" בע"מ תשלום נסיעות חריג, כאשר יש בתקציב כיסוי להוצאה חריגה, ו"יובל חינוך" בע"מ אישרה זאת. 

עלויות הנסיעות הן בנוסף לעלויות השכר הקבועות, ראה הסבר בנספח עלויות שכר. 

 הפסקת עבודה של עובד "יובל חינוך" בע"מ 

 

1.      כאשר מנהל ביה"ס יחליט כי יש סיבה לשקול המשך העסקתו של עובד בפרוייקט, יודיע על כך בכתב למנהל משאבי אנוש בחברת יובל חינוך בע"מ. 

2.      במכתב, יפרט מנהל ביה"ס את הסיבות המביאות אותו לשקול את הפסקת העבודה 

3.      מנהל משאבי אנוש יזמין את העובד לשימוע, בכתב או בעל פה, ויאפשר לעובד להשמיע את כל טענותיו כנגד הכוונה להפסיק את עבודתו. 

4.      לאחר השימוע, ימסרו תוצאותיו למנכ"ל החברה אשר יחליט האם לפטר את העובד אם לאו. 

5.      תוצאות השימוע יימסרו לעובד בכתב. 

6.      אם הוחלט להפסיק את עבודתו של העובד, "יובל חינוך" בע"מ  בהיותה הגוף המעסיק – תמסור לעובד מכתב פיטורין בהתראה של חודש מראש. 

הגשת תמחיר – דוח הוצאות של "יובל חינוך" בע"מ 

תאגיד "יובל חינוך" בע"מ יגיש למנהלי הפרויקטים ולמנהלי בתי-הספר תמחיר משכורות רבעוני לפחות, המבטא את עלויות השכר של כלל העובדים והפעילויות שהופעלו בפרויקט וחייבו את תקציב הפרויקט. 

התמחיר יהווה את הבסיס לבקרה ולתכנון תקציביים. 

לבתי-הספר המפעילים פרויקטים במימונם יהווה התמחיר את הדרישה לתשלום. 

בית-הספר בניהול עצמי ישלם ל"יובל חינוך" בע"מ בעבור הפעלת הפרויקטים לאחר שבדק את פרטי התמחיר ואישר אותו. 

שאלות והבהרות בנושא התמחיר יש להפנות למנהל משאבי אנוש בתאגיד. 


נוהל רכישות שעות מחברות המפעילות תוכניות העשרה 

 

ניתן להמיר שעות מתקציב תבור לימודי והעשרה לתשלום עבור חברות המפעילות תוכניות העשרה. 

חברות שבית-הספר רוצה להעסיקן יאושרו על ידי מפקח בית-הספר. אין להעסיק חברה לשיעורי תגבור והעשרה ללא אישור זה. 

בנוסף, יצרף מנהל בית-הספר בקשה מפורטת להפעלת הפרויקט. הבקשה – מאושרת על ידי מפקח/ת בית-הספר – תישלח ל"יובל חינוך" בע"מ והעתק ליחידת יוחא"י בעירייה.

חוזים מהשנה הקודמת בטלים. כל התקשרות תהיה לשנה אחת. 

בקשות להעסקת חברות תוגשנה לא יאוחר מה-1 באוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים. 

 

 

עבור לתוכן העמוד